کد مطلب: 3129
دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۱۹ - ۷:۴۳

یادداشت:

فلسفه بعثت انبیاء

گلشن راز: نخستین واساسی ترین هدف بعثت پیامبران دعوت به توحید ویکتا پرستی ونفی هر گونه شرک وطاغوت وخود پرستی و بت پرستی است وازجمله اهداف دیگر بعثت پیامبران اصلاح فرد وجامعه درتمام جنبه های نظری وعملی است.

درزمینه اصلاح اجتماعی مهم ترین ماموریت پیامبران وسفیران الهی رامی توان در از میان بردن ارزش های مردودجاهلی وکاذب ومعیارهای اشتباه ونادرست ومنحط غیرانسانی دانست وجایگزین ونهادینه نمودن ارزشهای الهی انسانی واخلاقی است ویکی دیگرازاساسی ترین هدفهای بعثت انبیاءالهی اقامه قسط وعدل درمیان جوامع بشری دانست لذاپیامبران مبعوث شده اندتابااجرای احکام ناب الهی وسیراب کردن تشنگان عدالت ازمنبع فیض الهی که منشاء فیوضات بوده ویاازطریق واسطه فیض ازوجودانبیاء واولیای الهی بعنوان ریسمان اتصال بین خالق ومخلوق وملک وملکوت مستفیض بنمایدلکن خداوندمتعال بامبعوث نمودن پیامبرانش باتمام براهین عقلی ونقلی باانسانهاوتمام امتهابه اقتضای موقعیت ومحیط وشرایط ویژه خودشان درتمام قرون واعصاراتمام حجت کرده است. تاعذروبهانه ای برای آنان درپای حسابرسی ورسیدگی به اعمالشان دریوم الحساب وجودنداشته باشد.

خداوندمتعال برای انسانهادوتاحجت وپیامبرودعوتگرمفروض داشته یکی پیامبروحجت بیرونی همان پیامبران وانبیاءالهی که دعوتگرتوحیدوخداپرستی وبه پاکی ونیکی هستندو دراین مسیرتمام سختی های جامعه رابه جان خریده وبرای نجات امتش جانفشانی میکردندویکی پیامبروحجت درونی همان عقل انسان است که تنهاوجه تمایزانسان باسایرموجودات است که بوسیله عقل حسن وقبح وظلم وعدل راتمییزمی دهدضمناانسان تنهاباابزارعقل قادربه درک وفهم فلسفه حلیت وحرمت وخوب وبداشیاء ومسائل نیست لذابایدحجت درونی وعقل بشری متصل ومتصف به وحی الهی باشند.

دراین میان انبیاء واولیاءحلقه اتصال ووسیله بین ایندومی باشندلذابااین تعریف وتبیین، آشفتگی که درجامعه بشری ودردنیای کنونی بوده وهست بخاطرقطع رابطه این دوحجت الهی می باشد.

همین جاست فلسفه وحکمت بعثت انبیاء معناپیدامی کندکه بعنوان سفیران دعوت به توحیدویکتاپرستی وصلح وآشتی ونجات بشرازدست انسان نماهای سبوع صفت طاغی ویاغی و جانی هستنداگرعقل منهای وحی رادرنظربگیریم آنوقت دنیاداران ومستکبران حاضرند تمام بشررافدای مطامع طامع کثیف نفسانی وشهوانی دنیوی خودبکنندبه اذعان سردمداران مستبدکشورهای علی الظاهرعلمی وصنعتی پیشرفته دنیای معاصروبه شهادت تاریخ گذشته و معاصرتریلیونهادلارصرف رقابت قدرت پوشالی وتسلیحاتی وکشتارجمعی برای جنگ وهلاکت منابع خدادادی در روی کره زمین می کنند؛آیاکسانیکه مدعی عقل وخردبوده وتنهابه عقول ناقص وقاصربشری تکیه دارند.

آیانمی دانندباآن پول وسرمایه هنگفت ایکه هزینه جنگ وتخریب وکشتاروویرانی می شودرابه بهداشت وتعلیم وتربیت تحت تعالیم متعالی الهی ورشدفکری وصلح ودوستی جامعه جهانی هزینه کرداین نقصان وعدم توجه به آرمانهای الهی انبیاء وبزرگ سفیران صلح ودوستی وسعادت بشری وپیروی ازنفس سرکش ومتمردحیوانی وشیطانی، گویای نیازفوری وبدیهی بشربه وحی ونبوت وپیام وفلسفه حیات بخش بعثت انبیاء می باشدلذاتنهاراه ومسیرسعادت ونجات ورهایی بشردر پرتونورانی وحی واحکام الهی وآرمانهای بعثت انبیاء وخاتم نگین عالم هستی حضرت ختمی مرتبت محمدمصطفی(ص)که رحمت برای جهانیان می باشداست.
یادداشت: حجت السلام عزالدین تقی زاده

افزودن دیدگاه جدید

Restricted HTML

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

آخرین اخبار