گلشن راز: معضلی که در سالهای اخیر گسترش زیادی پیداکرده است دیوار نویسی وچسباندن برچسب ها و آگهی های ریز و درشت تبلیغاتی می باشد.